• مجموعه اطلاعات کامل بیمه عمر و زندگی

    مجموعه اطلاعات کامل بیمه عمر و زندگی

    در این فصل از کتاب "مجموعه اطلاعات بیمه ها" مطالبی در قالب بخش های یازده گانه از جمله، پیشگفتار، شرایط اختصاصی ، پوشش ها، خدمات، سایر موارد، توصیه هایی به اعضا، تفاهمنامه، شرایط پوشش تکمیلی، شرایط عمومی، شرایط عمومی نمونه شرکتی و مجموعه آئین نامه ها درج گردیده است.