• مجموعه اطلاعات کامل بیمه عمر و زندگی

    مجموعه اطلاعات کامل بیمه عمر و زندگی

    در این فصل از کتاب "مجموعه اطلاعات بیمه ها" مطالبی در قالب بخش های یازده گانه از جمله، پیشگفتار، شرایط اختصاصی ، پوشش ها، خدمات، سایر موارد، توصیه هایی به اعضا، تفاهمنامه، شرایط پوشش تکمیلی، شرایط عمومی، شرایط عمومی نمونه شرکتی و مجموعه آئین نامه ها درج گردیده است.

  • ثبت نام بیمه زندگی (عمر) و سرمایه گذاری

    ثبت نام بیمه زندگی (عمر) و سرمایه گذاری

    پیرو اطلاع رسانی قبلی از طریق سایت سازمان و پیامک در ارتباط با بیمه زندگی (عمر) و سرمایه گذاری به آگاهی می رساند از آنجایی که توافق نامه بیمه عمر طولانی مدت می باشد نیازمند بررسی عمیق و رایزنی همه جانبه و تنظیم شرایط خصوصی و توافق نامه دقیق بود که با اولویت بخشی و هدف گذاری هیئت مدیره سازمان، توسط همکاران محترم در کمیته بیمه سازمان نتیجه نهایی حاصل گردید.