• بارگذاری قرارداد طراحی در سامانه نماسان الزامی است

    از اول تیر ماه سال جاری:

    بارگذاری قرارداد طراحی در سامانه نماسان الزامی است

    به اطلاع کلیه مهندسان طراح عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می رساند، با توجه به الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن درخصوص لزوم انعقاد قرارداد قبل از ارائه هرگونه خدمات مهندسی [ تخلفات حرفه ای موضوع بند ۲۱بخش الف ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]، همچنین کنترل مضاعف رعایت زمان بندی تهیه نقشه، ارسال نقشه ها به سازمان از اول تیر ماه سال جاری، مستلزم بارگذاری قرارداد طراحی نیز می باشد.