• بارگذاری قرارداد طراحی در سامانه نماسان الزامی است

  از اول تیر ماه سال جاری:

  بارگذاری قرارداد طراحی در سامانه نماسان الزامی است

  به اطلاع کلیه مهندسان طراح عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می رساند، با توجه به الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن درخصوص لزوم انعقاد قرارداد قبل از ارائه هرگونه خدمات مهندسی [ تخلفات حرفه ای موضوع بند ۲۱بخش الف ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]، همچنین کنترل مضاعف رعایت زمان بندی تهیه نقشه، ارسال نقشه ها به سازمان از اول تیر ماه سال جاری، مستلزم بارگذاری قرارداد طراحی نیز می باشد.

 • قراردادهای طراحی رشته های برق، سازه ، مکانیک و معماری

  بارگذاری قراردادهای طراحی الزامی است

  قراردادهای طراحی رشته های برق، سازه ، مکانیک و معماری

  با عنایت به الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بند 21 از تخلفات انضباطی ماده 91 آئین نامه اجرائی) درخصوص  لزوم انعقاد قرارداد قبل از ارائه هرگونه خدمات مهندسی، از تاریخ این ابلاغیه، مهندسان طراح می بایست به انضمام نقشه های طراحی شده، قراردادهای منعقده با مالکین را نیز در سامانه نماسان بارگذاری نمایند. تخلف از موضوع قابل پیگیری در شورای انتظامی خواهد بود.