• مجموعه اطلاعات بیمه جامع ساخت و بهره برداری

    مجموعه اطلاعات بیمه جامع ساخت و بهره برداری

    در این فصل از کتاب مجموعه اطلاعات بیمه ها نیز مطالبی از جمله بیمه جامع مسئولیت مدنی ساختمان، بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث ، بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ناشی از....درج گردیده است.