دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
استقرار دبيرخانه دائمي مسابقات طراحي معماري و شهرسازي در وزارت راه و شهرسازي
جداول مربوط به ضوابط طراحی سیما و منظر شهری