دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آغاز دوره جدید بازدید های گروه نظارت سازمان در سال جاری
دریافت فایل قرار داد نظارت و طراحی
ابلاغ شرح خدمات نظارت،طراح و ناظرهماهنگ کننده و نمونه نظام نامه دفاتر مهندسی
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره سه)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره دو)
نمایش موارد فنی استخراج شده از بازدیدهای میدانی(شماره یک)
دریافت فرم قراردادهای طراحی معماری،سازه،مکانیک و برق(ویرایش 93)
دریافت فایل ویرایش جدید قرار داد نظارت