دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع ساخت سال 98

آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع ساخت سال 98

    بروز شده : 26 شهریور 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع  ساخت سال 98


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد ، بیمه مسئولیت مدنی جامع  ساخت (ساختمان) به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.


1-تمامی صفحات اسناد و مدارک مناقصه بایستی به مهر و امضا رسیده به همراه سایر مدارک مرتبط اعم از رونوشت مجوز فعالیت شرکت /نمایندگی در زمینه بیمه  مسئولیت در پاکت الف قرار گیرد.
2-بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ب جدا از سایر مدارک لاک و مهر شده تسلیم شود .
3-زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی درروزنامه و  سایت  لغایت روز  یکشنبه 98/06/31 از ساعت 8 لغایت 15
4-زمان تحویل اسناد مناقصه : تا ساعت12 روز  دوشنبه  مورخ: 98/07/08
5-محل دریافت اسناد و تحویل پاکت ها: قم ، بلوارامین، نبش کوچه 20، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، دبیرخانه
6-مدت اعتبار پیشنهادات: 60 روز از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد
7-شرکت کنندگان بایستی پیشنهاد های خود را در پاکت های لاک و مهر شده تسلیم نماید و هر پیشنهاد کامل بایستی دارای محتویات زیر باشد:
الف) رونوشت مجوز فعالیت شرکت /نمایندگی در زمینه بیمه مسئولیت/ مهر و امضا ذیل جدول تعهدات بیمه و تفاهم نامه
ب) اعلام حق بیمه
8-زمان بازگشایی: ساعت 8  صبح روز بعد  مورخ  : 98/07/09
9-محل بازگشایی پاکات: قم ، بلوارامین، نبش کوچه 20، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اتاق معاون مالی اداری
10-مدت تفاهم نامه : از 98/07/20 ساعت صفر لغایت  1403/07/20ساعت 24
11-اعلام به هیئت مدیره و تصویب آن روز دوشنبه مورخ 98/07/15
12-اعلام به برنده : روز چهارشنبه مورخ 98/07/17
13-برآورد اولیه : برای مدت تفاهم نامه  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
14-تلفن تماس : 6-02532919284 داخلی 226
15-به مدارک دریافتی بعد از مهلت مقرر و یا به صورت ناقص ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
16-مدارک و سوابق ارسالی حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و کارفرما در رد یا پذیرش پیشنهادهای واصله کاملاً مختار است.
17-تمامی مدارک باید دارای مهر و امضاء قانونی شرکت کننده در مناقصه باشد.
18-در پشت پاکات متقاضی مکلف است نام، نشانی و تلفن تماس خود را قید کند.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی