خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Too many connections
شماره خطا:
1