دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان سمینار آموزشی بررسی موضوعی استاندارد 2800 (ویرایش چهارم)
رعایت مقررات ملی ساختمان برای حفظ سرمایه های ملی ضروری است
سمینار «معماری، احساس، اندیشه»؛ بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی