دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
تغییرات جدید در سامانه نماسان ایجاد شد
فرآیند صدور پروانه اشتغال مهندسی در قم الکترونیکی می شود
نامه شرکت گاز در خصوص تایید لوله کشی داخلی پس از مشخص شدن علمک
نامه شرکت توزیع برق استان قم در خصوص حرایم شبکه هاي برق