دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
نظارت جدی بر تولید، عرضه و مصرف مصالح ساختمانی
ممنوعیت احداث هرگونه سازه بر روی دستگاه پله بام به عنوان اتاقک آسانسور