دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان شرکت در سمینار آموزشی HSE (ایمنی در صنعت ساختمان)
دستورالعمل کنترل آزمایشگاههای بتن
فراخوان دوره آموزشی ضوابط آتش نشانی – اسپرینکلر