دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اصلاح قانون با هدف ارتقای کارآمدی نظام مهندسی صورت گیرد
کمیته آموزش نیازسنجی آموزشی علمی را مد نظر قرار دهد
تور خانوادگی ماسوله ویژه اعضای سازمان برگزار شد